بچه ها

براي مخاطبان سنين 9 تا 12سال منتشر ميشود

مجله «همشهري بچه‌ها» به صورت دوهفته‏نامه، براي مخاطبان سنين 9 تا 12سال منتشر ميشود. اين نشريه با زباني ساده و جذاب شگفتي‌هاي جهان و ايران را براي کودکان ارائه ميکند و سعي ميکند در کنار آموزش هاي رسمي مدرسه اي، آموزش‌هاي غيررسمي را که کودکان و نوجوانان در اين سن به آن نياز دارند، به مخاطبان علاقه مند خود ارائه نمايد.
به‌علاوه اين دوهفته نامه ضميمه ويژه‌اي نيز براي پدر و مادرها دارد که آموزش‌هاي مختلف مورد نياز والدين را به صورت پرونده محور به آنها ارايه مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي اين نشريه استفاده از تصاوير جذاب و نيز تصويرسازي‌هاي متنوع و حرفه‌اي است تا بتواند اهداف آموزشي خود را در قالب هاي موردپسند کودکان ارائه کند.
محورهاي محتوايي اين نشريه به اين شرح است: آموزش سبک زندگي مطلوب و مهارت‌هاي زندگي به کودکان به زبان کودکانه، آموزش و تقويت خلاقيت در کودکان، بيان کودکانه اهميت محيط زيست براي کودکان، آشنايي کودکان با ارزش‌هاي ديني در راستاي تثبيت هويت ديني کودکان، آشنايي کودکان با هويت بومي و ترويج حس تعلق به سرزمين و آموزش و تقويت مهارت‏هاي تربيتي و پرورشي والدين.
به‌علاوه اين دوهفته نامه ضميمه ويژه‌اي نيز براي پدر و مادرها دارد که آموزش‌هاي مختلف مورد نياز والدين را به صورت پرونده محور به آنها ارايه مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي اين نشريه استفاده از تصاوير جذاب و نيز تصويرسازي‌هاي متنوع و حرفه‌اي است تا بتواند اهداف آموزشي خود را در قالب هاي موردپسند کودکان ارائه کند.
به‌علاوه اين دوهفته نامه ضميمه ويژه‌اي نيز براي پدر و مادرها دارد که آموزش‌هاي مختلف مورد نياز والدين را به صورت پرونده محور به آنها ارايه مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي اين نشريه استفاده از تصاوير جذاب و نيز تصويرسازي‌هاي متنوع و حرفه‌اي است تا بتواند اهداف آموزشي خود را در قالب هاي موردپسند کودکان ارائه کند.
به‌علاوه اين دوهفته نامه ضميمه ويژه‌اي نيز براي پدر و مادرها دارد که آموزش‌هاي مختلف مورد نياز والدين را به صورت پرونده محور به آنها ارايه مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي اين نشريه استفاده از تصاوير جذاب و نيز تصويرسازي‌هاي متنوع و حرفه‌اي است تا بتواند اهداف آموزشي خود را در قالب هاي موردپسند کودکان ارائه کند.
به‌علاوه اين دوهفته نامه ضميمه ويژه‌اي نيز براي پدر و مادرها دارد که آموزش‌هاي مختلف مورد نياز والدين را به صورت پرونده محور به آنها ارايه مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي اين نشريه استفاده از تصاوير جذاب و نيز تصويرسازي‌هاي متنوع و حرفه‌اي است تا بتواند اهداف آموزشي خود را در قالب هاي موردپسند کودکان ارائه کند.