آی تی باز

ما برای وصل كردن آمدیم

نویسنده: علی هادی‌زاده
یکی از تخصص‌های مهم در زمینه‌ی کامپیو‌تر، آن هم وقتی تازه پا به خانه‌ها گذاشته بود، مربوط می‌شد به اتصالات پشت کامپیو‌تر، البته این تخصص ابتدایی بود و در مرحله‌ی لیسانس به نصب ویندوز و در مرحله‌ی دکترا به اتصالات داخل کیس منتهی می‌شد...
یکی از تخصص‌های مهم در زمینه‌ی کامپیو‌تر، آن هم وقتی تازه پا به خانه‌ها گذاشته بود، مربوط می‌شد به اتصالات پشت کامپیو‌تر، البته این تخصص ابتدایی بود و در مرحله‌ی لیسانس به نصب ویندوز و در مرحله‌ی دکترا به اتصالات داخل کیس منتهی می‌شد. بیشتر اطلاعات از نحوه‌ی اتصالات هم برمی‌گشت به تجربه‌ی وصل کابل‌های ویدئوهای خانگی که مربوط به سه کابل صدا و تصویر می‌شد و البته مشابه آن نیز در پشت کامپیو‌تر وجود داشت ولی بقیه‌ی اتصالات مخصوصا در بخش داخلی کیس کار هرکسی نبود. این اتصالات و پورت‌ها در آن زمان حتی اسم مشخصی نداشتند و در بهترین حالت با عبارتی مثل «اونجا که کابل مانیتور می‌خوره»  نام‌برده می‌شدند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code