روزها

یك اتفاق / ۱۰ژانویه ۱۹۴۶

سازمان ملل غیرمتحد

نویسنده: مهران باقی
بعد از جنگ اول جهانی اوضاع جامعه‌ی جهانی به‌شدت درهم و برهم بود، برای همین کشور‌ها تصمیم گرفتند جامعه‌ی ملل را به منظور حفظ صلح و داوری در مورد اختلافات بین کشور‌ها تشکیل دهند...
بعد از جنگ اول جهانی اوضاع جامعه‌ی جهانی به‌شدت درهم و برهم بود، برای همین کشور‌ها تصمیم گرفتند جامعه‌ی ملل را به منظور حفظ صلح و داوری در مورد اختلافات بین کشور‌ها تشکیل دهند. تشکیل جامعه‌ی ملل افاقه نکرد و چندی بعد جنگ جهانی دوم با تلفات و تبعات بسیار سنگین‌تری به وقوع پیوست و کام جهانیان را تلخ کرد. از همین رو طی کنفرانس‌هایی در اواخر جنگ دوم در مورد تشکیل سازمانی جهانی که قدرت حل معضلات و اختلافات بین کشور‌ها را داشته باشد، تصمیم گرفته شد. در پی همین کنفرانس‌ها منشور سازمان ملل متحد به امضا رسید و اولین جلسه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ۱۰ژانویه‌ی۱۹۴۶ در لندن تشکیل شد و دو روز بعد از آن هم شورای امنیت تشکیل جلسه داد. کمی بعد آمریکا پیشنهاد میزبانی از مقر سازمان ملل را داد و در جلسه‌ی مجمع عمومی انتقال مقر سازمان ملل متحد به آمریکا به تصویب اعضا رسید. در دسامبر‌‌ همان سال مجمع عمومی کمک هشت میلیون دلاری «راکفلر» سرمایه‌دار آمریکایی برای خرید قطعه زمینی در نیویورک به منظور احداث  ساختمان سازمان ملل را پذیرفت و ساختمال فعلی سازمان ملل در نیویورک بنا شد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code