جوان ايرانی

آموزش الفبا روی مرز

نویسنده: زهره ترابی
«آموزگار به دولت بگو برای ما سرسره بیاره»، «آموزگار به خانم گلاره عباسی بگو در فیلم این‌جوری که ما می‌گوییم، بازی کند»، «آموزگار شما گرسنه هم می‌شوی؟»، «آموزگار این چیه؟»، «آموزگار اون چرا کوتاهه؟»، «آموزگار این چرا بلنده؟» همه‌ی جمله‌های بچه‌های اینجا با کلمه‌ی «آموزگار» شروع می‌شود. در نظرشان آموزگار کسی است فرا‌تر از یک معلم که هر کاری از او ساخته است و جواب همه‌ی سؤال‌ها را می‌داند...
مقداد باقرزاده
 ۱۳۶۹ شیروان
فوق‌لیسانس مشاوره‌
ویژگی: # معلم #مرزی

 «آموزگار به دولت بگو برای ما سرسره بیاره»، «آموزگار به خانم گلاره عباسی بگو در فیلم این‌جوری که ما می‌گوییم، بازی کند»، «آموزگار شما گرسنه هم می‌شوی؟»، «آموزگار این چیه؟»، «آموزگار اون چرا کوتاهه؟»، «آموزگار این چرا بلنده؟» همه‌ی جمله‌های بچه‌های اینجا با کلمه‌ی «آموزگار» شروع می‌شود. در نظرشان آموزگار کسی است فرا‌تر از یک معلم که هر کاری از او ساخته است و جواب همه‌ی سؤال‌ها را می‌داند. آموزگار برای بچه‌های دبستان معرفت معنای معلم را نمی‌دهد بلکه به معنای قهرمان است؛ قهرمانی که آرزوهای بچه‌ها را برایشان برآورده می‌کند. جوان ایرانی این هفته واقعا هم قهرمان است؛ کسی که برای تدریس مرزی‌ترین و محروم‌ترین روستای استان را انتخاب کرده و مسیر ۲۷۰کیلومتری را هر هفته می‌رود تا جواب سؤال‌های بچه‌ها را بدهد. مقداد باقرزاده، آموزگار دبستان معرفت است؛ دبستانی در مرز ایران و ترکمنستان که کشور همسایه از آنجا به راحتی دیده می‌شود...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code