از اجرای دموکراسی تا حذف مطلب در مشترک‌نویسی

نویسنده: مجتبی ویسی
مشترک‌نویسی تجربه خاصی است که در ذهن من، امکان چنین كاری کمتر می‌گنجد، زیرا معتقدم هر انسانی با ذهنیات خاص خویش بار می‌آید و حضور دیگری در عالم ذهنی یك فرد، کمی عجیب است؛ گرچه جذابیت‌هایی نیز دارد...
مشترک‌نویسی تجربه خاصی است که در ذهن من، امکان چنین كاری کمتر می‌گنجد، زیرا معتقدم هر انسانی با ذهنیات خاص خویش بار می‌آید و حضور دیگری در عالم ذهنی یك فرد، کمی عجیب است؛ گرچه جذابیت‌هایی نیز دارد. برای نمونه خواننده با دو تجربه از هستی مواجه می‌شود و از دو زاویه به مسائل جهانی و مقوله ادبیات می‌نگرد. اگر مشترک‌نویسان بتوانند مشارکت خود را به حد متعادلی برسانند که موجب ارتقای سطح کتاب و در نهایت، ارائه کاری درخور توجه شود، پس آنان اثری برتر از كارهای انفرادی به حوزه ادبیات تقدیم خواهند كرد.از این مقدمات که بگذریم، در تاریخ ادبیات دیگر ملل نیز می‌توان ریشه‌های مشترک‌نویسی را یافت؛ از الکساندر دوما گرفته که در بعضی از کارهایش همکار نویسنده داشته و حتی آگوست ماکوئه، دوما را در جریان همکاری‌هایش با او به دادگاه می‌کشاند تا سنت قوی نویسندگی‌های مشترک در ایتالیا که برای نمونه، گروهی در سال 1329 به طور دسته‌جمعی با یکدیگر یک رمان را می‌نویسند....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code